/ 
SRP
Tematski, ovaj Projekat je u skladu sa politikom Evropske Komisije "da unapređuje razvoj i dijalog civilnih društava" u državama koje su u fazi pristupanja EU i on je pripremljen uz konsultacije sa srpskim organizacijama civilnog društva . U istraživanju koje je sproveo Sektor za IPA programiranje Ministarstva finansija Republike Srbije, skoro 100 organizacija civilnog društva je odgovorilo na poslati upitnik, detaljno navodeći svoje stavove o prioritetnim područjima na koje treba da se usmere nacionalni IPA fondovi predviđeni za podršku civilnom društvu. Nakon istraživanja, usledila je Konferencija o civilnom društvu, održana 28. maja 2009. godine , koja je obezbedila forum za direktne konsultacije sa civilnim društvom o IPA programiranju. U oktobru 2010. godine ažurirani su podaci o prioritetima, kroz procenu potreba sektora civilnog društva u Srbiji.

Opšti cilj Projekta je da podrži aktivno učešće civilnog društva u integraciji Srbije u EU, a specifični ciljevi Projekta definisani su kao:
Specifični cilj 1: Izgradnja društvene kohezije i prevazilaženje diskriminacije u srpskom društvu kroz promovisanje tolerancije i kulturnog diverziteta;
Specifični cilj 2: Aktivno učešće civilnog društva u društveno-ekonomskom razvoju.

Sledeći tipovi projekata se finansiraju:

U okviru Specifičnog cilja 1:

o Tematska oblast Anti-diskriminacija i tolerancija;

 • Prikupljanje i objavljivanje podataka o diskriminaciji ugroženih grupa i posledicama diskriminacije, kako bi se stekla nova znanja o društvenim nejednakostima,
 • Borba protiv diskriminacije (koja je zasnovana na rasi, etničkom poreklu, veri ili uverenjima, invaliditetu, dobi ili seksualnom opredeljenju) u javnom životu kroz aktiviranje podrške u zajednici,
 • Razvijanje saradnje sa odgovarajućim telima koja se bave ovim problemom,
 • Razvoj programa koji pomažu u borbi protiv diskriminacije (npr. razvoj planova za postizanje ravnopravnosti) i kreiranje nediskriminatornog javnog okruženja (rad na povećanju pristupačnosti ustanova, npr.)
 • Uvođenje načela politike nediskriminacije u druge oblasti (npr. promovisanje različitosti na radnom mestu, obuka državnih službenika na temu ravnopravnosti i druge slične aktivnosti),
 • Identifikacija i širenje dobre prakse iz EU u borbi protiv diskriminacije,
 • Unapređenje stručnosti organizacija civilnog društva na polju borbe protiv diskriminacije kroz razvoj partnerstava sa organizacijama civilnog društva iz EU, obuku i analizu politika.

o Tematska oblast Kulturni diverzitet i pluralizam;

 • Upoznavanje šire javnosti sa društvenim, jezičkim, verskim i drugim specifičnostima različitih društvenih grupa i zajednica, kako bi se javnost bolje upoznala sa vrednostima kulturnog pluralizma,
 • Povećanje medju-kulturalnog poštovanja kroz uključenje načela kulturnog diverziteta u javne politike i prakse, u oblastima obrazovanja, usluga socijalne zaštite itd.,
 • Informisanje javnosti o kulturnim različitostima kroz kulturnu produkciju (u umetnosti, filmovima, muzici, TV programima itd.), organizaciju kulturnih dešavanja (npr. muzejskih izložbi, pozorišnih predstava, festivala itd.), organizaciju predavanja, debata itd.,
 • Pospešivanje inter-kulturalnog dijaloga između različitih zajednica,
 • Istraživanje zajedničkih vrednosti i pitanja od interesa za region, kako bi se pospešila regionalna saradnja,
 • Promovisanje evropske kulturne raznolikosti u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva iz EU kroz organizovanje različitih kulturnih dešavanje.

U okviru Specifičnog cilja 2:

o Tematska oblast Lokalni društveno-ekonomski razvoj;

 • Smanjenje dugoročne nezaposlenosti kroz realizaciju specifičnih inicijativa u saradnji sa lokalnim vlastima i lokalnim strukturama (na primer programi stručne ili dodatne obuke, u skladu sa lokalnim specifičnostima),
 • Povećanje zaposlenosti mladih i zapošljivosti socijalno ugroženih grupa kroz saradnju sa lokalnim vlastima i profitnim sektorom (npr. programi karijernog vođenja, istraživanje alternativnih mogućnosti zapošljavanja, uspostavljanje veza između sektora obrazovanja i privrede itd.),
 • Posredovanje ka efikasnijem socijalnom dijalogu na lokalnom nivou, kroz uspostavljanje strukturirane saradnje sa socijalnim partnerima, sa fokusom na specifične izazove lokalnog tržišta rada i kompetentnost ljudskih resursa,
 • Unapređenje lokalnog društveno-ekonomskog razvoja kroz promovisanje inovacija i alternativne privrede, uključujući kreiranje zadruga, brendiranje proizvoda, alternativni turizam, inovativno korišćenje informacionih i komunikacionih sektora itd.

o Tematska oblast Javna politika i EU standardi na lokalnom nivou;

 • Unapređenje stručnosti organizacija civilnog društva u oblasti društveno-ekonomskog razvoja, kroz partnerstvo sa organizacijama civilnog društva i EU, obuku i izradu analiza politika,
 • Rad na informisanju građana, posebno malih proizvođača, potrošača i stručnjaka, sa pravnim tekovinama EU u društveno-ekonomskoj sferi i odgovarajućim standardima EU, kao i zahtevima koje EU integracije donose (uspostavljanje savetodavnih telefonskih linija, internet stranica, izrada video programa itd.),
 • Podrška realizaciji lokalnih razvojnih strategija i akcionih planova kroz predstavničke aktivnosti (uključujući informisanje o politikama, praćenje, analizu i objavljivanje relevantnih podataka i informacija, lobiranje i javno zagovaranje, umrežavanje itd.),
 • Unapređenje efektivnosti strategija lokalnog razvoja i akcionih planova kroz realizaciju konkretnih zadataka i mera, bilo u partnerstvu sa lokalnim organima ili kroz ugovaranje
 • Obezbeđenje učešća javnosti u procesima odlučivanja o merama, programima i investicijama koje imaju potencijalno značajan uticaj na životnu sredinu i/ili društveno ekonomsku sferu,
 • Obezbeđenje veće transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti državne administracije na lokalnom nivou kroz posebne inicijative javnog zagovaranja koje su relevantne za borbu protiv korupcije.

Realizacija podržanih projekata će dodatno ojačati ulogu civilnog društva u Srbiji i pomoći razvoju međusektorskih partnerstava.